دانلود پروژه بیمارستان

دانلود پروژه بیمارستان

دانلود پروژه بیمارستان

دانلود پروژه بیمارستان در86 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—بخشهاي مراقبت هر کدام به تخصصي ويژه مربوط مي‌شوند و هر يک از اين بخش ها داراي زير مجموعه هاي مربوط به خود مي باشند. امروزه با پيشرفت علم پزشکي و تفکيک تخصص هاي مختلف از هم تعداد اين بخشها نيز به تناسب افزايش يافته است.با افزايش تعداد تخصص ها و بخشهاي بستري در بيمارستانها که هر يک از اين بخشها نيازمند متخصصين و فضاهاي خاص مربوط به خود مي باشند امکان ايجاد همه اين بخشهادريک بيمارستان تا حدي غير ممکن گرديد تا اينکه  بيمارستانهاي تخصصي برا ي پاسخگويي به نيازهاي بيماران احداث گرديدند. عملکرد اصلي بخش هاي بستري عبارتست از انجام يکسري مراقبتهاي درماني از بيمار تا زمانيکه بيمار بهبودي کافي را به دست اورده و به دستور پزشک معالج خود ترخيص گردد.
خرید آنلاین